Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

10.347

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.645

Hình sự

1.845

Dân sự

6.469

Hôn nhân và gia đình

135

Kinh doanh thương mại

40

Hành chính

12

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

200

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv