Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

10.010

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.587

Hình sự

1.768

Dân sự

6.276

Hôn nhân và gia đình

133

Kinh doanh thương mại

40

Hành chính

12

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

193

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv