Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.471

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.307

Hình sự

2.623

Dân sự

9.013

Hôn nhân và gia đình

184

Kinh doanh thương mại

50

Hành chính

18

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

275

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv