Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2018

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

imageĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /TB-TA

Bắc Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO TAND TỈNH BẮC GIANG

NĂM 2018

  

  Căn cứ Điều 5 Luật khiếu nại, Điều 5 Luật tố cáo;

  Căn cứ quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế hoạt động của hệ thống Tòa án về giải quyết khiếu nại, tố cáo;

  Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang thông báo lịch tiếp dân của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh như sau:

  

STT

Ngày - Tháng

Th

Họ tên người tiếp

Chức vụ

1

22 - 1 - 2018

Hai

Thân Văn Quang

Chánh án

2

20 - 2 – 2018

Ba

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chánh án

3

20 - 3 – 2018

Ba

Thân Quốc Hùng

Phó Chánh án

4

20 - 4 – 2018

Sáu

Nguyễn Văn Nhiên

Phó Chánh án

5

21 - 5 – 2018

Hai

Thân Văn Quang

Chánh án

6

20 - 6 – 2018

Tư

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chánh án

7

20 - 7 – 2018

Sáu

Thân Quốc Hùng

Phó Chánh án

8

20 - 8 – 2018

Hai

Nguyễn Văn Nhiên

Phó Chánh án

9

20 - 9 – 2018

Năm

Thân Văn Quang

Chánh án

10

22 - 10 – 2018

Hai

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chánh án

11

20 - 11 – 2018

Ba

Thân Quốc Hùng

Phó Chánh án

12

20 - 12 – 2018

Năm

Nguyễn Văn Nhiên

Phó Chánh án

  

  - Địa điểm tiếp dân: Tại Hội trường số 1 - Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang - Số 01 - Đường Hoàng Văn Thụ - Tp Bắc Giang.

  - Các đồng chí lãnh đạo được phân công tiếp dân theo lịch trên có trách nhiệm bố trí thời gian tiếp dân, nếu có thay đổi phải báo cáo Chánh án trước 2 ngày để bố trí người tiếp thay.

  - Phòng giám đốc kiểm tra có trách nhiệm cử cán bộ theo dõi giúp lãnh đạo tổng hợp, xử lý các ý kiến khiếu nại, tố cáo trong buổi tiếp dân theo quy định của pháp luật.

image

image

  


cdscv